ALGEMENE VOORWAARDEN MAGELLAAN BVBA

Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden van Magellaan bvba zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. consultancy of adviesverlening die door of met Magellaan bvba worden gesloten, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever (hierna O.G.).
 2. Door het aangaan van de overeenkomst erkent de O.G. kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 3. Magellaan bvba behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe alge- mene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving aan de O.G.

Artikel 2. Voorwerp

 1. De opdracht welke Magellaan bvba voor rekening van de O.G. zal uitvoeren wordt nader omschreven in de offerte. De offerte en de huidige algemene voorwaarden maken samen de overeenkomst met de O.G. uit.
 2. Door het aanvaarden van de offerte erkent de O.G. dat gedurende de vooropgestelde tijd de overeenge- komen opdracht exclusief door Magellaan bvba zal uitgevoerd worden.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. De prijzen aangegeven in de offerte zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na verzenddatum van de of- ferte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De prestaties worden door Magellaan bvba geleverd aan een uurtarief of volgens een andere vergoeding indien dit zo voorzien is in de offerte. De O.G. verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn over het van toe- passing zijnde tarief.
 3. De tarieven zijn steeds exclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld doch niet-limitatief, reis- en verblijfskosten, maken geen onderdeel uit van het tarief en zullen afzonderlijk aan de O.G. worden aangerekend. De in de offerte aangegeven prijzen zijn slechts geldig voor zover de volledige opdracht waarop de offerte betrekking heeft, wordt aanvaard.
 4. Eventuele wijzigingen aan de overeengekomen werken en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefac- tureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken wor- den besteld. De O.G. kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Magellaan bvba. Bij wijzigin- gen/meerwerken vervalt de overeengekomen uitvoeringstermijn.
 5. Minwerken worden tussen de O.G. en Magellaan bvba schriftelijk overeengekomen. Een verrekening van de overeengekomen prijs bij minwerken op verzoek van de O.G. is uitgesloten.
 6. Magellaan bvba is gerechtigd om voorschotten te vragen of tussentijds te factureren in functie van de uit- gevoerde prestaties. Wanneer de betaling van een voorschot is voorzien, is Magellaan bvba slechts gehou- den tot aanvang van de opdracht na integrale betaling van dit voorschot.
  Elk voorschot dat naar aanleiding van de opdracht werd ontvangen, is definitief door Magellaan bvba ver- worven. Magellaan bvba kan in elk geval het voorschot compenseren met elke vordering die zij heeft op de O.G..
 7. Facturen van Magellaan bvba zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op haar maatschappelijke zetel. Indien de O.G. de factuur betwist, dient dit protest schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum. Het gebrek aan tijdig gemotiveerd geschreven protest alsook de gehele of gedeeltelijke betaling houdt de onherroepe-lijke aanvaarding in van de factuur en alle daarin voorkomende vermeldingen.
 8. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, met een minimum van 10% per jaar. De algemene verkoopsvoorwaarden Magellaan bvba – MAG.D010.19/1 (versie 1 mei 2019) 1/3 eventuele toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling en dit met terugwerkende kracht tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de O.G. toegestane korting
 9. In geval van laattijdige betaling is de O.G. tevens en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van Magellaan bvba om haar werkelijk geleden schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten, zoals bijvoorbeeld gerechtskosten, zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding en worden afzonderlijk aangerekend aan de O.G..
 10. De laattijdige betaling van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is Magellaan bvba gerechtigd om haar verdere prestaties op te schorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, en dit onverminderd de door de O.G. verschuldigde schadevergoeding
 11. In geen geval mag de beweerde onvolledige of gedeeltelijk gebrekkige dienstverlening als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de uitvoering geeft geen recht aan de O.G. tot inhouding van enige betaling, evenmin als een wijziging in de oorspronkelijke opdracht
 12. Betalingen worden steeds eerst verrekend op de schadevergoedingen en de kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom, ongeacht opmerkingen van de O.G. over de wijze van toerekening.
 13. De in artikel 3.9 bepaalde forfaitaire schadevergoeding is tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.
 14. Magellaan bvba is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuld-vorderingen op de O.G. over te dragen aan derden. Door het sluiten van de overeenkomst geeft de O.G al haar vorderingen in pand ten gunste van Magellaan bvba tot zekerheid van al haar verplichtingen uit deze overeenkomst.
 15. Magellaan bvba kan op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de O.G. of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de O.G. (zoals onder andere, WCO, vereffening, collectieve schuldenregeling,…) de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen haar en de O.G.. Deze compensatie kan worden uitgevoerd ongeacht het eisbare of niet eisbare karakter van de wederzijdse schulden en vorderingen, en geldt dus ook voor vorderingen die opeisbaar worden omwille van de samenloop.

Artikel 4. Uitvoering van de werken

 1. De overeengekomen uitvoeringstermijn is indicatief en niet-bindend. Vertraging in de uitvoerings-termijn geeft de O.G. niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.
 2. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de O.G. heeft Magellaan bvba het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle openstaande facturen en reeds geleverde werken worden betaald of totdat er waarborgen van onberispeleijke kwaliteit worden verstrekt door de O.G., bij gebreke waaraan Magellaan bvba het recht heeft om de overeenkomst lastens de O.G. als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en het reeds uitgevoerde werk te factureren, meer schadevergoeding conform deze algemene voorwaarden.
 3. Magellaan bvba heeft het recht haar verbintenissen te laten uitvoeren door een aangestelde of door een derde die zij geschikt acht het contract uit te voeren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Magellaan bvba verbindt zich er opzichtens de O.G. toe al de inspanningen te leveren die nodig zijn voor het uitvoeren van de verleende opdracht.
 2. Magellaan bvba is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Voor zover Magellaan bvba bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van aangestelden of derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
 3. Magellaan bvba is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomsten-derving, algemene verkoopsvoorwaarden Magellaan bvba – MAG.D010.19/1 (versie 1 mei 2019) 2/3 administratie- of personeelskosten, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van Magellaan bvba is in elk geval beperkt tot en dit naar keuze van Magellaan bvba het herstel in natura door het opnieuw uitvoeren van de diensten of de terugbetaling van het door de O.G. betaalde factuurbedrag van de uitgevoerde prestaties met een absolute beperking tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Magellaan bvba. Deze dekking bedraagt maximaal 25.000 euro per schadegeval, maar is beperkt tot 25.000 euro per jaar voor alle mogelijke schadegevallen tezamen.
 4. Iedere aanspraak van de O.G. m.b.t. de aansprakelijkheid van Magellaan bvba vervalt van rechtswege indien deze na de ontdekking door de O.G. van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd niet binnen de 8 dagen schriftelijk aan Magellaan bvba werd meegedeeld en binnen een termijn van 1 jaar aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst is van bepaalde duur en treedt in werking vanaf de datum ondertekening van de offerte en zal van rechtswege beëindigd zijn na het opleveren van de opdracht door Magellaan bvba.
 2. De O.G. kan de opdracht op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk annuleren/beëindigen per aangetekend schrijven, mits het betalen van een schadevergoeding aan Magellaan bvba, forfaitair vastgesteld op 50 % van de geannuleerde opdracht met een minimum van € 200,00 en onverminderd het recht van Magellaan bvba om een hogere schade te bewijzen.
 3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Magellaan bvba de overeenkomst bij aangetekend schrijven onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzeg of schadeloosstelling ten voordele van de O.G. beëindigen in één van volgende gevallen:
  • In geval van zware fout, ernstige contractuele wanprestatie, fraude of bedrog begaan door de O.G.;
  • Ingeval de O.G. betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of een procedure zoals bepaald in de Wet Continuïteit der Ondernemingen of een procedure tot vereffening; wanneer de O.G. onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.
  • Aanstelling van een bewindvoerder, (gerechtelijk) mandataris over de O.G.,

  Magellaan bvba heeft in bovenstaande gevallen het recht om het reeds uitgevoerde werk te factureren, meer een schadevergoeding conform artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht om haar werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 7. Confidentialiteit – Know how en Intellectuele Eigendom

 1. O.G. verbindt zich ertoe om zowel voor als na de beëindiging van de overeenkomst om welke reden en op welke grond dan ook, alle informatie van commerciële, technische, operationele of financiële aard die door de O.G. in het kader van de overeenkomst wordt vernomen of die aan de O.G. wordt meegedeeld, tegen derden geheim te houden.
 2. O.G. erkent dat alle Know-how en Intellectuele Eigendomsrechten in de meest ruime zin van het woord, die eigendom zijn van of worden ontwikkeld door Magellaan bvba aan Magellaan bvba exclusief blijven toebehoren.
 3. Ingeval van overtreding van dit artikel, zal de O.G. een forfaitair bedrag van € 2.500,00 per inbreuk aan Magellaan bvba betalen, onder voorbehoud van Magellaan bvba om een hoge schade-vergoeding te vorderen in de werkelijk geleden schade voormeld bedrag overtreft.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt bevoegd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.